آه، اما این قلب مرا از اندود آکنده می‌سازد
باغ آشفته و عاری از خیال را می‌بینی
جایی که  شاعر نوجوان نمی‌خندد
محل درخشش شاعر برای اولین بار
برنز ، شاعر آسمانی، اینجاست تا ،
ذهن تو را موضوع مهمی فرا گیرد، اینجا
برای نخستین بار، تو الهه آتش طبیعت را یافتی
که قلم را مشتاقانه از او ربود
O but it makes my heart fu’ sair,
The lowly blast-worn bower to see,
Where infant Genius wont to smile,
Where brightened first the Poet’s e’e!
Burns, heavenly Bard! ‘twas here thy mind
Traced ilka object wildly grand;
Here first thou caught dame Nature’s fire,
An’ snatched the pencil from her hand

مترجم: هانیه عظیم زادگان