راهنمای اینساراگ (۴ جلدی )

 

فهرست راهنمای INSARAG شامل دو جلد است. جلد اول سیاست‌گذاری و جلد دوم آمادگی و پاسخ‌دهی است و همچنین جلد دوم شامل سه آیین‌نامه می باشد:

  • آیین‌نامه A: ایجاد ظرفیت
  • آیین نامه B: عملیات
  • آیین نامه C: طبقه بندی و طبقه بندی مجدد خارجی INSARAG

INSARAG چیست؟

INSARAG در سال ۱۹۹۱ به دنبال ابتکار عمل تیم‌های USAR بین‌المللی متخصص به وجود آمد که این تیم‌ها در زمین لرزه مکزیک در سال ۱۹۸۵ و زمین لرزه امریکا در سال ۱۹۸۸ با همدیگر وارد عمل شدند. INSARAG شبکه‌ای انسان دوستانه بین دولتی از مدیران حوادث ، امور دولتی ،سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) و وکیل‌های USAR است که زیر چتر سازمان ملل فعالیت می‌کنند و سراسر حوزه با کمک‌های الزامی برای به کارگیری استراتژی بین‌المللی جهت کاهش بلایا و حوادث می‌باشد . (ISDR)

INSARAG اتخاذ قطعنامه مجمع عمومی سازمان مللGA57/150 در سال ۲۰۰۲ را با “تقویت اثربخشی و هماهنگی کمک USAR بین‌المللی” با موفقیت را به دست آورده است.

 

What is INSARAG?

INSARAG was created in 1991 following the initiatives of the specialized international USAR teams who operated together in the Mexican earthquake of 1985 and Armenian earthquake of 1988. INSARAG is an inter-governmental humanitarian network of disaster managers, government officials, non-governmental organizations (NGOs) and USAR practitioners operating under the umbrella of the UN, and within the realm of its mandate contributes to the implementation of the International Strategy for Disaster Reduction (ISDR).

INSARAG successfully achieved the adoption of a UN General Assembly Resolution, GA57/150 in 2002 on “Strengthening the Effectiveness and Coordination of International USAR Assistance”.