کتاب نگاه آموزشی به رسانه های اجتماعی به قلم یانکا الکساندروف و سیلویا پاراشیوف با ترجمه هانیه عظیم زادگان و مهدی پاشایی به بررسی استفاده و نگرش برنامه های کاربردی مختلف رسانه های اجتماعی و طریقه ی به کارگیری آنها در آموزش عالی می پردازد.

هدف اصلی کتاب نگاه آموزشی به رسانه های اجتماعی، شناسایی فرصت های کاربردی در استفاده از رسانه های اجتماعی است.

دانشجویان با حضور در شبکه های اجتماعی دانشگاهی ، اجرای فرآیندهای یادگیری در محیط های تعاملی و روش های تولید محتوای آموزشی در فضای مجازی و شبکه ای را فرا می گیرند و به اشتراک می گذارند.