بررسی ابعاد فرهنگی نشانه‌شناسی فیلم «هشت نفرت‌انگیز» اثر تارانتینو بر اساس مدل لوتمان

به فارسی و انگلیسی

نشانه‌شناسی فرهنگی را لوتمان در اوایل دهه‌ی ۷۰ قرن بیستم میلادی با تبیین اصول مکتب تارتو بنیان نهاد؛ مکتبی که انتشار مجلّۀ نظـام هـای نشـانه‌ای از مهـم‌ترین فعّالیت‌های آن بود. لوتمان اولین محققی بود که بر چرخه فرهنگی ِنظام‌مند که متون را در بر می گیرد تأکید کرد.

تاریخچه نشانه شناسی

لوتمان (۲۰۱۶) با معرفی مفهوم «نشانه شناسی فرهنگی» اظهار داشت که فرهنگ خود را به صورت نظامی از نشانه‌ها بیان می‌کند. چنین رویکردی بر اهمیت درک نشانه‌ها و نمادها در زمینه‌های فرهنگی و تاریخی خاص آن‌ها و همچنین چگونگی ساخت و تفسیر معنا توسط افراد و جوامع تأکید می‌کند.

به گفته احمدی و همکاران (۲۰۲۲)، فرهنگ‌ها خواسته های ناهمگون و متناقضی از یکدیگر در الگوی خود لوتمان و دیگری دارند.

نقد فیلم هشت نفرت انگیز

مطالعه حاضر، فیلم هشت نفرت انگیز (۲۰۱۵) فیلم وسترن آمریکایی به نویسندگی و کارگردانی کوئنتین تارانتینو می‌پردازد. داستان فیلم در وایومینگ پس از جنگ داخلی می‌گذرد، این فیلم درباره گروهی از شکارچیان جایزه ‌بگیر و جنایتکارانی است که در شرایط و هوای کولاکی دبه توقفگاهی پناه می‌برند.

با فاش شدن انگیزه‌های گروه، تنش‌ها بالا می‌رود و داستان عمیق‌تر می‌شود و به اوج پر از خشونت و تعلیق منجر می‌گردد. کوئنتین تارانتینو به‌خاطر سبک منحصربه‌فرد فیلم‌سازی‌اش که اغلب شامل روایت‌های غیرخطی، سبک خشن و ارجاعات فرهنگ پاپ است، شهرت دارد.

فیلم‌های او هم مورد تحسین منتقدان قرار گرفته و مباحثی را در برداشته است، برخی از منتقدان اصالت او را می‌ستایند و برخی دیگر، از خشونت بیش از حد او انتقاد می‌کنند.

هشت نفرت انگیز (۲۰۱۵) فیلمی است که می توان آن را با استفاده از نشانه‌شناسی که مطالعه نشانه ها و نمادها و کاربرد یا تفسیر آنهاست، تحلیل کرد. مدل نشانه شناسی لوتمان بر مفهوم نیم کره تمرکز دارد که به فضای نظام‌مند نشانه‌شناسی و تعاملات میان آنها اشاره دارد.

در صحنه‌ای از فیلم، یک توقفگاه دورافتاده در هنگام کولاک، می‌تواند به عنوان یک سیستم نشانه‌شناسی دیده شود که شخصیت‌ها را از یکدیگر منزوی و مجزا می‌کند و تعامل آنها را تشدید می‌کند. استفاده از نمادهایی مانند کالسکه، طوفان، برف و لباس شخصیت‌ها را می‌توان از نظر اهمیت نشانه‌شناسی آنها در روایت تحلیل کرد.

کنش میان شخصیت‌ها، دیالوگ‌ها و واکنش‌هایشان را نیز می‌توان به عنوان بخشی از نیمکره فیلم تعبیر کرد. مدل لوتمان بر ماهیت پویای نظام  نشانه‌شناسی و چگونگی تولید معنا از طریق ارتباط و تعامل تاکید می کند.

با به کار بردن مدل لوتمان در فیلم هشت نفرت انگیز، می‌توان چگونگی خلق معنا را از طریق استفاده از نشانه‌ها و نمادهای درون-روایت و همچنین نحوه تعامل این عناصر نشانه‌شناسی برای شکل دادن به درک بیننده از داستان و مضامین آن کشف کرد.

منابع

احمدی، پ.، نادری‌فر، آ.، بیگ‌زاده، ک., جبری، س. (۱۴۰۱). مواجهه خودی و دیگری در رمان‌های مهاجرت رضا قاسمی بر پایه الگوی لوتمان. پژوهشنامه ادبیات داستانی، ۱۱ (۴)، ۱-۲۰.
لوتمان، ی. (۲۰۱۶). نشانه‌شناسی فرهنگی، (ترجمه دکتر فرزان سجودی). آلام.
تارانتینو، ک. (۲۰۱۵).  هشت نفرت‌انگیز. آمریکا.

Investigating the Aspect of Cultural Semiotic Film of Tarantino’s

The Hateful Eight” based on Lutman’s Model

Cultural semiotics was explained by Lotman in the early 1970s of the 20th century when he established the principles of the Tartu school (1922-1993) which is known for its publication, as a semiotic system, as one of its significant signs.  Lotman was the first scholar to emphasize the systematic cultural cycle that encompasses texts.

History of Inter-semiotic

Lotman (2016) introduced the concept of “Semiotics of Culture” asserting that culture manifests itself as a system of signs. The approach emphasizes the importance of understanding signs and symbols within their specific cultural and historical contexts, as well as how meaning is constructed and interpreted by individuals and communities. According to Ahmadi et al. (2022), cultures have heterogeneous and contradictory demands on each other in the model of Lutman’s own and another’s.

The Crisis of The Hateful Eight  movie

      The current study investigated the film, The Hateful Eight (۲۰۱۵) is an American Western film written and directed by Quentin Tarantino. Set in post-Civil War Wyoming, the film follows a group of bounty hunters and criminals who seek refuge from a blizzard at a stagecoach stopover. As the group’s motives are revealed, tensions rise and the plot thickens, leading to a climax filled with violence and suspense. Quentin Tarantino is known for his unique style of filmmaking, which often includes non-linear narratives, stylized violence, and pop culture references. His films have received both critical acclaim and controversy, with some critics praising his originality and others criticizing his excessive violence.

     The Hateful Eight (۲۰۱۵) is a film that can be analyzed using semiotics, which is the study of signs and symbols and their use or interpretation. Lotman’s model of semiotics focuses on the concept of semiosphere, which refers to the space of semiotic systems and the interactions between them. The setting of the film, a remote cabin during a blizzard, can be seen as a semiotic system that isolates the characters and intensifies their interactions. The use of symbols such as the stagecoach, the snowstorm, and the characters’ attire can be analyzed in terms of their semiotic significance within the narrative.

     The interactions between the characters, their dialogue, and their actions can also be interpreted as part of the film’s semiosphere. Lotman’s model emphasizes the dynamic nature of semiotic systems and how they generate meaning through communication and interaction. By applying Lotman’s model to The Hateful Eight, one can explore how the film creates meaning through its use of signs and symbols within the narrative, as well as how these semiotic elements interact to shape the viewer’s understanding of the story and its themes.

 

References

Ahmadi, P., Naderifar, A., baygzade, K., Jabri, S. (2022). Confrontation of insiders and others in Reza Ghasemi’s migration novels based on Lutman’s model. JELTAL, ۱۱(۴). ۱-۲۰.

Lotman, Y. (2016). Cultural semiotics (F. Sojodi et al. Trans.). Alam. [In Persian].

Tarantino, Q. (2015). The hateful eight. USA.