نرم افزار رایگان ویراستاری

این نرم افزار پس از نصب رایگان در ویندوز یک ایکون اضافه می شود بنام ویراستار و در زیر مجموعه این آیکون یک قسمت دارد بنام نشانه گذاری و از این طریق می توانید درست بودن نشانه ها را بررسی و کنترل کنید و اصلاح شود و سپس با قسمت دیگر پردازش ویراستاری به اصلاح کلمات نادرست اقدام شود.

(با تشکر از مهندس سلجوقی بابت ارسال اپلیکیشن ویراستاری)

 

لینک دانلود ویراستاری

 

راهنمای بهکارگیری ویراستیار
نسخهٔ ۳

ویراستیار نرمافزاری برای ویرایش و بررسی دقیق متنهای فارسی است. بخشهای مختلف این نرمافزار را میتوان به سه
دست تقسیم کرد: ۱. پیشپردازش و پردازش؛ ۲. تبدیل؛ ۳. تنظیمات.
۱. پیشپردازش و پردازش
دستورهای اصلی »ویراستیار« ب دو بخش »پیشپردازش« و »پردازش« تقسیم میشود و همانطور ک از نامشان پیداست،
»پیشپردازش« همیش بر »پردازش« اولویت دارد.
دستورهای »پیشپردازش« بدون دخالت شما و به صورت خودکار بر کل متن اعمال میشود زیرا این دستورها اصلاحات
صوری متن را انجام میدهد؛ مثلا، استانداردسازی حروف، تصحیح ارقام عربی به فارسی، اصلاح شبه فاصله ، اصلاح
حرکت گذاری، تصحیح برخی پیشوندها و پسوندها و اصحح بعضی علائم سجاوندی یا همان نشان گذاری.
اما دستورهای »پردازش« ب تشخیص و گزینش شما متن را تغییر میدهد زیرا اصلاحات این بخش دقیقتر از پیش پردازش است.
روش استفاده از ویراستیار
مرحله اول، پیش پردازش: این بخش سه دستور دارد ک باید به ترتیب زیر آنها را اجرا کنید:
نویسه ها دستور خط نشانه گذاری

پردازش: این بخش شامل دو دستور »ویراستاری« و »نشانهگذاری« است. این دو دستور اولویتی بر هم
ندارند و ترتیب اجرایشان به دلخواه شماست. نحوه عملکرد این دستورها ردر لینک به صورت ریپ شده قرار دارد.