به زودی سواد رسانه ای-اطلاعاتی-دیجیتالی

سواد رسانه ای در عصر دیجیتال

به زودی سواد رسانه ای-اطلاعاتی-دیجیتالی با مفاهیمی که به صورت خلاصه بیان شده، ارائه میگردد: با توسعه تکنولوژی های هوشمند و نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی بر تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع، این کتاب بر تاثیرات رسانه هابر نحوه ارتباطات و ایجاد تعاملات در زندگی بشر در عصر دیجیتال و تحولات ناشی از آن توجه دارد. (مترجم: علی شایان فر)

رسانه و یادگیری در مدارس در قرن ۲۱

سواد رسانه ای به عنوان ابزار آموزشی در قرن ۲۱ به معلمان معرفی شده است. تاکید بر سواد رسانه ای در نظام جدید آموزشی و بکارگیری آن در کلاس درس به عنوان روشی تقویت کننده برای دانش آموزان ، منجر به درک عمیق مفاهیم و مداخله آنها  در فرآیند یادگیری میشود. (مترجم:پوپک حاجی سید جواد)

سواد تالیف در فضای مجازی

اهمیت ارتقای سواد دیجیتالی معلمان و تاثیر سواد رسانه ای بر شیوه های تدریس این موافان دیجیتالی تمرکز دارد. تجهیز دانش آموزان و معلمان مدارس عصر حاضر به سوادآموزی در فضای مجازی ، موجب ایجاد تحول در نظام یادگیری می شود. (مترجم: سجاد عراقی)

 

تاثیرپذیری کودک از رسانه

رادیو، تلویزین ، فیلم، بازی های ویودئویی، تلفن همراه و شبکه های کامپیوتری نقش اساسی در زندگی روزمره کورکان ایفا می کند. ماهیت رسانه نیز به گونه ای است که به صورت بالقوه تاثیرات مثبت و منفی زیادی بر توسعه و رشد شناختی، رفتاری و اجتماعی کودکان برجای می گذارد. (مترجم:نازنین محمدی مقدم)

رسانه های اجتماعی و چالش های اخلاقی در قرن ۲۱

نقش تکتولوژی (سواد رسانه ای-اطلاعاتی-دیجیتالی)، به عنوان پل ارتباطی ایجاد تعامل و دسترسی و توزیع اظلاعات در توسعه آموزش حرفه ای، تاکید شده است. افزایش سطح سواد دیجیتالی دانش آموزان در کلاس درس، آنها را به کاربران حرفه ای با  اخلاق در دنیای مدرن دیجیتال تبدیل می کند. (مترجم:نرگس سادات مشرف)

جامعه مدنی و ارتقای سواد رسانه ای-اطلاعاتی

اهمیت دامنه فعالیت سازمان های جامعه  مدنی به عنوان متولیان سواد رسانه ای و اطلاعاتی در جوامعه و نقش آنها در ارتقای شاخه های علوم سیاسی، مطالعات رسانه ای، علم ارتباطات، جامعه شناسی و رویکرد چند رشته ای نمرکز دارد. (هانیه عظیم زادگان، مهدی پاشایی)