ارتباطات بین فرهنگی و ترجمه و تاثیر آن

چکیده

در این مقاله از دیدگاه نشان هشناسی فرهنگی روابط بی ن فرهنگی و تأثیر ترجمه بر این روابط و همچنین عملکرد ترجمه در فرایندهای جذب یا طرد جنب ههایی از فرهن گهای دیگر را بررسی کرد هایم. نشان م یدهیم که پویایی فرهنگی محصول ارتباطات بی ن فرهنگی است و ترجمه، سازوکار اصلی این گونه ارتباطات است. در جریان ترجمه است که فرهنگها بر غنای یکدیگر خواهند افزود و در عین دیدار با دیگری فرهنگی، خود را بازتعریف خواهند کرد؛ عناصری از این دیگری را از آن خود م یکنند، و عناصری را بیرون نگه م یدارند و به این ترتیب، م یتوانند پویایی و سرزندگی خود را حفظ کنند، تأثیر بپذیرند و متفاوت باقی بمانند.

 

مفهوم فرهنگ از دیدگاه نشان هشناسی فرهنگی

انسان در حکم موجودی مجهز به توانمند یهای نشان هشناختی، خود را با محیط پیرامون سازگار میکند و آن را تغییر میدهد. از طریق یک فرایند مستمر دگرگونی، محیط پیرامون این  ما تغییر میکند و به اصطلاح جهان تاریخی می شود . این جهان تاریخی شده پویاست که فرهنک نامیده می شود.

جهت مطالعه کامل متن به لینک زیر مراجعه فرمایید:

لینک مقاله